Công bố thông tin

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ hai, 03/10/2022
Trang chủ»Thông tin doanh nghiệp»Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022

25/07/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/bao_cao_thuc_trang_quan_tri_va_co_cau_to_chuc_sau_thang_dau_nam_2022.pdf

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

  30/06/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao_cao_thuc_trang_quan_tri_va_co_cau_to_chuc_cua_doanh_nghiep_nam_2021.pdf

 • Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2021 (Biểu số 4)

  30/06/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Ket_qua_thuc_hien_cac_nhiem_vu_cong_ich_va_trach_nhiem_xa_hoi_nam_2021.pdf

 • Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 (Biểu số 3)

  30/06/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/anh_gia_ve_ket_qua_thuc_hien_ke_hoach_san_xuat_kinh_doanh_nam_2021.pdf

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

  20/04/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Ke_hoach_san_xuat_kinh_doanh_va_dau_tu_phat_trien_nam_2022_da_phe_duyet.pdf

   

   
 • Mục tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2022

  01/04/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Muc_tieu_ tong_quat_ke_ hoach_san_ xuat_kinh_ doanh_2022.pdf

   
 • QĐ phê duyệt Chiến lược đầu tư phát triển - Giai đoạn từ năm 2021-2025

  02/03/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Phe_duyet_ke_hoach_07_08.pdf

   
 • Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021

  14/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-tai-chinh-6-thang-dau-nam.pdf

 • Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 (Phụ lục 7 - Đã đăng tải trên Website cũ ngày 26/3/2021)

  10/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-thuc-hien-sap-xep-oi-moi-doanh-nghiep-nam-2020-phu-luc-VII.pdf

   

 • Quyết định chuyển công tác PGĐ

  01/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/QD-chuyen-cong-tac-pgd.pdf

   
 • QĐ điều động công chức Nguyễn Thị Hồng Nhung

  01/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/QD-dieu-dong-cong-chuc-nguyen-thi-hong-nhung.pdf

   
 • Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2020 (Phụ lục II Biểu số 3)

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Danh-gia-ve-ket-qua-thuc-hien-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2020-Phu-luc-2-Bieu-so-3.pdf

 • Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (Phụ lục II Biểu số 4)

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Ket-qua-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cong-ich-va-trach-nhiem-xa-hoi-phu-luc-II-bieu-so-4.pdf

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 (Biểu số 6)

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-thuc-trang-quan-tri-va-co-cau-to-chuc-cua-doanh-nghiep-nam-2020-Bieu-so-6.pdf

 • Công khai tình hình tài chính năm 2020

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Cong-khai-tinh-hinh-tai-chinh-nam-2020.pdf

 • CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

  Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
  Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508