Công bố thông tin

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ tư, 22/05/2024
Trang chủ»Thông tin doanh nghiệp»Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Biểu số 2)

25/03/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao_cao_muc_tieu_tong_quat_ke_hoach_kinh_doanh_2024_Bieu_so_2_Nghi_dinh_47.pdf

   
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

  20/03/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Ke_hoach_san_xuat_kinh_doanh_va_dau_tu_phat_trien_2024.pdf

   

   
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

  15/01/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Quyet_dinh_phe_duyet_ke_hoach_san_xuat_kinh_doanh_nam_2023.pdf

   
 • QĐ Phân công nhân sự Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán

  03/01/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Phan_cong_nhan_su_phu_trach_TC_KT.pdf

   

   

   

 • QĐ Điều chuyển công tác đối với bà Trần Hải Thuỷ-KTT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 12

  03/01/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Dieu_chuyen_cong_tac_doi_voi_ba_Tran_Hai_Thu_KTT.pdf

   

   

   

 • QĐ bổ nhiệm và xếp lương Kế toán trưởng

  05/10/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/V.v b nhim v xp lng KTT.pdf

   

   

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022

  25/07/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/bao_cao_thuc_trang_quan_tri_va_co_cau_to_chuc_sau_thang_dau_nam_2022.pdf

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

  30/06/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao_cao_thuc_trang_quan_tri_va_co_cau_to_chuc_cua_doanh_nghiep_nam_2021.pdf

 • Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2021 (Biểu số 4)

  30/06/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Ket_qua_thuc_hien_cac_nhiem_vu_cong_ich_va_trach_nhiem_xa_hoi_nam_2021.pdf

 • Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 (Biểu số 3)

  30/06/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/anh_gia_ve_ket_qua_thuc_hien_ke_hoach_san_xuat_kinh_doanh_nam_2021.pdf

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

  20/04/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Ke_hoach_san_xuat_kinh_doanh_va_dau_tu_phat_trien_nam_2022_da_phe_duyet.pdf

   

   
 • Mục tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2022

  01/04/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Muc_tieu_ tong_quat_ke_ hoach_san_ xuat_kinh_ doanh_2022.pdf

   
 • QĐ phê duyệt Chiến lược đầu tư phát triển - Giai đoạn từ năm 2021-2025

  02/03/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/Phe_duyet_ke_hoach_07_08.pdf

   
 • Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021

  14/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-tai-chinh-6-thang-dau-nam.pdf

 • Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 (Phụ lục 7 - Đã đăng tải trên Website cũ ngày 26/3/2021)

  10/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-thuc-hien-sap-xep-oi-moi-doanh-nghiep-nam-2020-phu-luc-VII.pdf

   

 • Quyết định chuyển công tác PGĐ

  01/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/QD-chuyen-cong-tac-pgd.pdf

   
 • QĐ điều động công chức Nguyễn Thị Hồng Nhung

  01/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/QD-dieu-dong-cong-chuc-nguyen-thi-hong-nhung.pdf

   
 • Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2020 (Phụ lục II Biểu số 3)

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Danh-gia-ve-ket-qua-thuc-hien-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2020-Phu-luc-2-Bieu-so-3.pdf

 • Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (Phụ lục II Biểu số 4)

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Ket-qua-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cong-ich-va-trach-nhiem-xa-hoi-phu-luc-II-bieu-so-4.pdf

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 (Biểu số 6)

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-thuc-trang-quan-tri-va-co-cau-to-chuc-cua-doanh-nghiep-nam-2020-Bieu-so-6.pdf

 • Công khai tình hình tài chính năm 2020

  15/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Cong-khai-tinh-hinh-tai-chinh-nam-2020.pdf

 • CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

  Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
  Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508