Thông tin khác

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ tư, 22/05/2024

Thông tin khác

Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2024

20/03/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_thu_nhap_thuc_nhan_cua_nguoi_quan_ly_thang_01_va_thang_02.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2024

  20/03/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_dong_tien_luong_thang_1_va_thang_2.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp tháng 9 đến tháng 12 năm 2023

  20/03/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_thu_nhap_cua_Nguoi_quan_ly_doanh_nghiep_thang_9 - 12_nam_2023.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023

  20/03/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_dong_tien_luong cua_nguoi_lao_dong_thang_9 - 12_nam_2023.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động tháng 8 năm 2023

  21/09/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_dong_tien_luong_cua_nguoi_lao_dong_thang_8_nam_2023.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp tháng 8 năm 2023

  21/09/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_thu_nhap_thuc_nhan__thang_8_nam_2023_cua_nguoi_quan_ly_doanh_nghiep.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp tháng 06 và tháng 07 năm 2023

  21/08/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_thu_nhap_thuc_nhan_cua_nguoi_QLDN_Thang_6_7.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động tháng 06 và tháng 07 năm 2023

  21/08/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_dong_tien_luong_2023_ Thang_6_7.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp tháng 04 và tháng 05 năm 2023

  27/06/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/thu_nhap_thuc_nhan_cua_nguoi_quan_ly_DN_2023_thang_ 04_05.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động tháng 04 và tháng 05 năm 2023

  27/06/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_ong_tien_luong_2023Thang_1_4.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2023

  14/04/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/thu_nhap_thuc_nhan_cua_nguoi_quan_ly_DN_2023 thang_ 01_3.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2023

  14/04/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_ong_tien_luong_Thang_1_3.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022

  11/04/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_su_dung_lao_dong_tien_luong_tu_thang_1_den_thang_12_nam_2022.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của NQL Doanh nghiệp từ tháng1 đến tháng 12 năm 2022

  11/04/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_thu_nhap_thuc_nhan_ca NQLDN_tu_thang_1_den_thang_12 nam_2022.pdf

 • Tình hình thu nhập thực nhận của VCQL Doanh nghiệp từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

  11/04/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/Tinh_hinh_thu_nhap_thuc_nhan_ca VCQLDN_tu_thang_9_den_thang_12 nam_2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương của Người lao động từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

  11/04/2023
 • Mô tả

  /images/Tinh_hinh_su_dung_lao_dong_tien_luong_tu_thang_9_den_thang_12_nam_2021.pdf

 • Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2021

  20/11/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/phe duyet KHL nam 2021.pdf

 • Kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2018

  30/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Kt qu xp loi doanh nghip nh nc nm 2018.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 8.2021

  16/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Tnh hnh s dng lao ng tin lng thng 8.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 7.2021

  16/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Tnh hnh s dng lao ng tin lng thng 7.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 6.2021

  16/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Tnh hnh s dng lao ng tin lng thng 6.pdf

 • Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 12

  21/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Ban-hanh-quy-che-cong-bo-thong-tin-cong-ty-tnhh-mtv-dich-vu-cong-ich-quan-12.pdf

 • Kế hoạch sử dụng lao động năm 2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/ke-hoach-su-dung-lao-dong-nam-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 01.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-1-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 02.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-2-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 03.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-3-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 04.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-4-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 05.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-5-2021.pdf

 • CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

  Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
  Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508