Thông tin khác

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ sáu, 27/01/2023

Thông tin khác

Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2021

20/11/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/phe duyet KHL nam 2021.pdf

 • Kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2018

  30/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Kt qu xp loi doanh nghip nh nc nm 2018.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 8.2021

  16/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Tnh hnh s dng lao ng tin lng thng 8.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 7.2021

  16/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Tnh hnh s dng lao ng tin lng thng 7.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 6.2021

  16/09/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Tnh hnh s dng lao ng tin lng thng 6.pdf

 • Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 12

  21/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Ban-hanh-quy-che-cong-bo-thong-tin-cong-ty-tnhh-mtv-dich-vu-cong-ich-quan-12.pdf

 • Kế hoạch sử dụng lao động năm 2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/ke-hoach-su-dung-lao-dong-nam-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 01.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-1-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 02.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-2-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 03.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-3-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 04.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-4-2021.pdf

 • Tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 05.2021

  25/06/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thang-5-2021.pdf

 • CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

  Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
  Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508